Ett modernt serviceföretag

Kurera Omsorg är ett modernt serviceföretag bestående av två verksamhetsgrenar; personlig assistans och familjehem. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Synsättet är djupt förankrat i vår företagskultur. Vi engagerar därför endast medarbetar som är tillgängliga och lyhörda för våra kunders önskemål.

Vi arbetar långsiktigt med kunder, medarbetare och verksamhetsmål. Vi håller oss ständigt uppdaterade kring forskning och nya metoder inom omsorgsverksamhet.

Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares anställningsvillkor. Vår assistansverksamhet följer därför kollektivavtalet mellan arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal. Verksamheten som arbetar med familjehemsplacering är anknuten till branschorganisationen Svenska Vård.


kurera omsorg favicon-01

Vår symbol

Våra två blad representerar våra olika verksamhetsområden:

Personlig assistans

Familjehem

Kvalité

Kureras målsättning är att alla våra kunder ska känna att våra tjänster utförs med högsta kvalité.
 
För att leva upp till våra högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med våra medarbetare och kunder.

Öppenhet & Insyn

Hela Kureras verksamhet bedrivs på ett etiskt och transparent sätt. Vi står därför bakom "Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg", en överenskommelse mellan de kollektivavtalsslutande parterna inom vård och omsorg tillkommen på regeringens initiativ. Plattformen syftar till att öka öppenheten och insynen kring kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare av vård och omsorg med offentlig finansiering. Samtliga Kureras medarbetare arbetar enligt de riktlinjer som anges i överenskommelsen. Kraven omfattar bland annat öppenhet och transparens, att iaktta god marknadsföringssed, hantering av korruptionsrisker samt upprätthållande av god affärssed.

Vi är 100 % transparens enligt assistanskoll.se

Med jämförelsetjänsten på assistanskoll.se kan assistansberättigade jämföra alla Sveriges assistansbolag. Assistansbolagen väljer själva hur mycket information och vilja uppgifter de vill dela med sig av.
 
Till skillnad från de flesta bolagen har Kurera Assistans valt att besvara samtliga frågor och bedöms därför 100 % transparent.

Vårt samhällsansvar (CSR)

Allt högre krav ställs på företag avseende hållbarhet och samhällsansvar, inte minst inom den skattefinansierade välfärdssektorn. För Kurera är hållbarhetsarbetet en självklar, långsiktig och värdeskapande del av verksamheten och ett sätt att ta socialt, ekonomiskt samt miljömässigt ansvar.

Kureras företagskultur genomsyras av dess värdegrund som bygger på medarbetares trygghet, integritet och självbestämmande. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med värdegrunden för att integrera dess budskap i introduktioner, arbetet i vardagen, i dialoger om dilemman och genom värdegrundsambassadörer.

Kurera verkar efter visionen “Alla har rätt till ett bra liv”. Detta synsätt gäller för såväl våra kunder som för vår personal. De internationellt erkända mänskliga rättigheterna är en självklar grund och utgångspunkt i Kureras arbete. Rättigheterna uttrycks bland annat i Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna samt i barnkonventionen.

Genom sin verksamhet bidrar Kurera till ökat välstånd för samhället. Bara under 2015 skapade Kurera ett 30-tal arbetsplatser. Genom assistansverksamhet och familjehemsplacering bidrar Kurera vidare till ekonomisk utveckling i samhället. Samtidigt bidrar Kurera till utvecklingen av befintliga vård- och omsorgsalternativ. Planer finns på att i framtiden även erbjuda HVB-verksamhet vilket hade minskat utanförskapet för unga i samhället.

Miljömässigt ansvarstagande

I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi identifierat ett antal huvudområden att arbeta med för att minska vår miljöpåverkan, vilka omfattar transporter, energianvändning, avfallshantering och återvinning samt inköp.

Kureras interna miljöarbete är en del av företagets långsiktiga hållbarhetsarbete och utvecklas kontinuerligt för att motsvara företagets högt ställda krav på hållbarhet.

Verksamhetsledningen

Christoffer Faxe

Personlig assistans

Verksamhetsansvarig

Christoffer är verksamhetsansvarig på Kurera Assistans. Christoffer är utbildad socionom och har många års erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade. Arbetar i övrigt med arbetsledning, rekrytering, schemaläggning samt vikarietillsättning.

Christoffer@kureraomsorg.se

Michael Ghasri

Grundare

Partner & CEO

Michael är grundaren till Kurera Omsorg och har 10 års erfarenhet av assistansbranschen och socialt arbete. Michael har ekonomisk bakgrund och har spetskompetens inom socialtjänsten. Michaels mål och visioner speglas i hans arbete som bygger på att "Alla har rätt till ett bra liv"

Michael@kureraomsorg.se

Sam Khayyami

Ekonomi

Ekonomiansvarig

Sam har magisterexamen i ekonomi. Han har arbetat med finans och ekonomi på bolag som är noterade på mid cap Stockholm. Hans erfarenhet och kunskap har bidragit till mer transparens och effektivisering för vårt arbete både internt och externt.

Sam@kureraomsorg.se

Socialt ansvarstagande

Genom att leverera livskvalitetshöjande tjänster till människor i vardagen, är Kureras verksamhet i sig ett socialt ansvarstagande. Varje enskild medarbetare har en del i detta och Kureras verksamhet är helt beroende av kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete och mår bra. Kurera arbetar aktivt för att vara en välmående organisation, genom friskvård, ett gott ledarskap, att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och att identifiera samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Inom Kureras verksamheter är alla anställda kollektivavtalsanslutna. Kurera strävar efter att upprätthålla goda relationer med de anslutna fackföreningarna och har sedan många år tillbaka verkat för kollektivavtal i branschen.

Kurera tillämpar meddelarfrihet för sina medarbetare, med de i lag föreskrivna undantagen om dels uppgifter som skyddas av tystnadsplikt gentemot klient eller beställare, dels uppgifter som skyddas enligt svensk lag om skydd för företagshemligheter. Meddelarfrihet innebär att alla medarbetare har rätt att uttala sig, anonymt eller i eget namn. Kurera eftersöker aldrig källan bakom uppgifter i media.

Kurera arbetar aktivt med mångfalds-, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i sin organisation. Kurera har en jämn representation av män och kvinnor bland sina anställda.