Familjehemsvården hos Kurera Omsorg sköts av Kurera Hem. Kurera Hem är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som i samarbete med socialtjänst hjälper barn med autism, asperger, psykosocial problematik samt ensamkommande barn att hitta en familj att växa och må bra i. Verksamheten är tillståndsprövat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Tillståndet gäller för både familjehem och jourhem och går att finna på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.


Stödet vår verksamhet erbjuder bygger på forsknings- och evidensbaserade metoder, likaså våra utredningar och bedömningar samt vid våra utbildningar av familjehemmen/jourhemmen. Vår verksamhet präglas av idén att alla barn skall må bra och en dag uppnå självständighet och få goda förutsättningar I samhället. För att skapa de bästa förutsättningarna är det viktigt för oss att barnen känner att de alltid får tillräckligt med stöd i sin vardag.

Vårt primära uppdrag är att försöka erbjuda en helhetslösning och ett genuint stöd, där barnet känner att de bemöts med värme och respekt från våra familjehem och konsulenter. Gemensamt med våra familjehem arbetar vi för att barnet ska få en god integrationsprocess, en god hälsa, skolgång och sociala relationer. Vi arbetar för en god samverkan med barnets professionella nätverk så som socialsekreterare, god man, skola och familj.

Barnen ska känna att vi är ett team som arbetar för deras bästa. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga jourhem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjer. Det underlättar både när vi ska matcha barnet till rätt familj men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget.

 

Inför en placering får kommunen ta del av vår beskrivning/bedömning av familjehemmet. Under placeringen ansvarar vi för att hemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag väl. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat, utbildning och extern handledning efter behov samt samvaro i olika former med andra jourhem.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi arbetar tillsammans i samtliga hem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi medverkar givetvis vid externa möten kring barnet vid behov. Varje månad skickar hemmet en månadsrapport till den placerandes socialsekreterare och en gång per år en skriftlig återkoppling kring barnet baserat på BBIC. Önskas tätare skriftlig återkoppling är det möjligt. Vi kontaktar kommunerna omedelbart om det händer något som är viktigt kring barnet eller hemmen. Om det finns behov av avlastning medverkar vi till att hitta lämplig avlastningsfamilj om det inte finns i det naturliga nätverket.

Mall för socialtjänsten.

Gör din ansökan till familjehem/jourhem här.


Vi arbetar med:

  • Rekrytering, initial BRA-fam bedömning samt utredning (kälvesten) av familjehem
  • Familjehemsplaceringar, jourplaceringar och omplaceringar
  • Konsulentstöd, handledning och utbildning
  • Samverkan med ungdomens professionella nätverk
  • Stötta familjerna i att kartlägga barnens behov, tillsättande resurser som behövs och uppfylla deras mål
  • Kvalificerade kontaktpersoner
  • Extern kompetens vid behov

Våra jour- och familjehem utgör basen och den viktigaste komponenten I omsorgen om de placerade och vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda de ansvariga och den personal som arbetar på dessa hem. Då familjerna är godkända genomgår de en grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat –”Ett hem att växa i”. Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga och bland våra hem finns en bred kulturkompetens. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.