Ett modernt serviceföretag

Kurera Omsorg är ett modernt serviceföretag bestående av två verksamhetsgrenar; personlig assistans och familjehem. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Synsättet är djupt förankrat i vår företagskultur. Vi engagerar därför endast medarbetar som är tillgängliga och lyhörda för våra kunders önskemål.

Vi arbetar långsiktigt med kunder, medarbetare och verksamhetsmål. Vi håller oss ständigt uppdaterade kring forskning och nya metoder inom omsorgsverksamhet.

Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares anställningsvillkor. Vår assistansverksamhet följer därför kollektivavtalet mellan arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal. Verksamheten som arbetar med familjehemsplacering är anknuten till branschorganisationen Svenska Vård.


Vår symbol

Våra två blad representerar våra olika verksamhetsområden:

Personlig assistans

Familjehem

Kvalité

Kureras målsättning är att alla våra kunder ska känna att våra tjänster utförs med högsta kvalité.
 
För att leva upp till våra högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med våra medarbetare och kunder.

Öppenhet & Insyn

Hela Kureras verksamhet bedrivs på ett etiskt och transparent sätt. Vi står därför bakom "Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg", en överenskommelse mellan de kollektivavtalsslutande parterna inom vård och omsorg tillkommen på regeringens initiativ. Plattformen syftar till att öka öppenheten och insynen kring kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare av vård och omsorg med offentlig finansiering. Samtliga Kureras medarbetare arbetar enligt de riktlinjer som anges i överenskommelsen. Kraven omfattar bland annat öppenhet och transparens, att iaktta god marknadsföringssed, hantering av korruptionsrisker samt upprätthållande av god affärssed.

Vi är 100 % transparens enligt assistanskoll.se

Med jämförelsetjänsten på assistanskoll.se kan assistansberättigade jämföra alla Sveriges assistansbolag. Assistansbolagen väljer själva hur mycket information och vilja uppgifter de vill dela med sig av.
 
Till skillnad från de flesta bolagen har Kurera Assistans valt att besvara samtliga frågor och bedöms därför 100 % transparent.