Kontakta oss:

Ring oss:

010-265 18 00

Skicka e-post:

info@kureraomsorg.se

Låt oss kontakta dig:

Utbildningar

Utbilningar

Kurera utbildningar erbjuder kommuner, privata företag och andra som jobbar med socialt arbete olika föreläsningar i samarbete med kompetenta medarbetare som Kurera anlitar.

Ett hem att växa i

En grundutbildning för jour- och familjehem som har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Innehållet är utvalt och utformat för att ge de nödvändiga grundkunskaper som alla familjehem behöver.

Utbildningens syfte

Utbildningen ska ge familjehemmen en grundutbildning. Syftet med utbildningen är att alla barn och unga som placeras i jour- och familjehem får god vård och omsorg.

Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla typer av familjehem för barn i alla åldrar – både jourhem som tar emot barn akut och för kortare tid och enskilda hem som tar emot barn för mer stadigvarande vård och fostran. I den senare kategorin finns både släktinghem och familjehem som inte har någon tidigare relation till barnet.

Innehåll

Utbildningen förväntas ge deltagarna:

  • allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget
  • kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera
  • kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas
  • möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Utbildningen är tänkt att vara uppdelad i åtta möten som är kopplade till ett kapitel var i Familjehemmets bok. Varje möte är planerat till tre timmar och den sammanlagda utbildningstiden 24 timmar.


Upplägg och innehåll

Utbildningsprogrammet är, liksom läroboken, uppdelat i åtta delar som i huvudsak följer de olika kapitlen i boken. Den beräknade tidsåtgången är 24 timmar.

Rekommendationen är att utbildningen fördelas på åtta tillfällen à tre timmar, men varje utbildningsansvarig bestämmer själv hur utbildningen ska läggas upp.

I rutan följer en kort beskrivning av utbildningens innehåll. För övrig information om innehållet hänvisas till Familjehemmets bok.

1 Familjehemsvården och barnen

Detta avsnitt ska ge en introduktion till utbildningen, men också till själva uppdraget att vara familjehemsförälder. Varför behöver familjehem utbildas och vad behöver man lära sig? Allmänna kunskaper om vad familjehemsvårdär och varför barn placeras förmedlas. Risk- och skyddsfaktorer behandlas liksom familjehems förväntningar och utmaningar. Slutligen tar vi del av barns och ungas egna erfarenheter av familjehemsvård och synpunkter på vad som är viktigt för familjehemsföräldrar att tänka på.


2 Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus

Detta avsnitt ska ge kunskaper om ramarna för uppdraget som familjehemsförälder. Det är kunskaper som familjehemmen behöver för att kunna samarbeta på ett bra sätt med socialtjänst, föräldrar och andra parter som till exempel skola och BUP. Vi går igenom barnets rättigheter och barnkonventionens innebörd, lagstiftningen och socialtjänstens arbete inför, under och vid avslut av en placering. Socialtjänstens och familjehemmets uppdrag och roller behandlas, liksom familjehemmets villkor och rättigheter. Även grunderna i BBIC (Barns behov i centrum) behandlas.


3 Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg

Syftet med avsnittet är att ge baskunskaper om barns utveckling ur ett anknytningsperspektiv. Anknytningens betydelse för våra relationer behandlas, särskilt kopplat till de placerade barnen och familjehemsuppdrag. Hur utvecklas anknytning och hur kan den påverkas? Vad kan man göra för att samspelet ska bli positivt?


4 Att hantera kriser, separationer och förluster

Barn som bor i familjehem har varit med om stora förändringar, förluster och kriser i livet. Avsnittet ska ge kunskaper om hur det kan påverka barnet. Syftet är att förbereda familjehemsföräldern för detta och bidra till ökade möjligheter att möta barnens reaktioner och behov på ett relevant sätt.


5 Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse

Avsnittet behandlar ursprungsfamiljens och föräldrarnas betydelse för barnet, familjehemmets och socialtjänstens ansvar i förhållande till biologiska för- äldrar samt lagstiftningens intentioner. Olika dilemman belyses. Barns behov av att få ha kvar kontakten med viktiga personer under hela sitt liv tas upp.


6 Barns skolgång och hälsa

Placerade barns skolgång och hälsa behöver uppmärksammas bättre. Forskning har visat att en positiv skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn. Hälsan hos barn som bor i familjehem behöver också bli bättre omhändertagen. Avsnittet syftar till att ge kunskaper om detta och vad man som familjehemsförälder kan göra för att stötta barnets skolgång och bidra till en god hälsa för honom eller henne.


7 Att vägleda och fostra

Syftet med avsnittet är att förmedla kunskap om hur man kan vägleda och fostra barn på ett konstruktivt sätt. Olika åldrar och sammanhang behandlas. Särskilt fokus läggs på tonårstiden och hantering av beteendeproblem.


8 Vardagen i familjehemmet

Uppdraget som familjehemsförälder innebär olika utmaningar och glädjeämnen. Den egna familjen påverkas på olika sätt. Avsnittet tar upp de egna barnens situation liksom annat man kan behöva förbereda sig på. Vad kan man göra för att förebygga och hantera stress och påfrestningar? Avslutningsvis kommer vi in på hur viktigt det är för ungdomar att få ett gott stöd när de flyttar ifrån familjehemmet och att de kan behöva fortsatt kontakt även efter utflytt.


Anmälan till utbildning
För anmälan till utbildningen skicka e-post till info@kureraomsorg.se eller kontakta oss på 010-2651800

Skip to content